Vývěr Vřídla patří k nejdůležitějším dominantám města

18. 5. 2021 | Z Karlových Varů, Zdraví a lázeňství

Havarijní stav Vřídelní kolonády je zažehnán. Město a také Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád nyní musí provést stavební a technické práce, které byly odstraňováním havarijního stavu vyvolány, včetně návratu výtrysku nejznámějšího karlovarského pramene do vřídelní síně. Potom je možné uvést kolonádu do plného provozu. „Smyslem všech kroků je zajistit, aby Vřídelní kolonáda mohla sloužit svému primárnímu účelu, tedy užívání pramene či relaxaci v příznivém klimatu prostoru vnitřního vývěru Vřídla,“ vysvětluje náměstek primátorky města Petr Bursík.

Jak ve svém odborném stanovisku konstatuje Kancelář architektury města Karlovy Vary, není pochyb, že vývěr Vřídla a jeho moderní budova od architekta Otruby patří k nejdůležitějším dominantám města a jeho lokalita tvoří historické jádro lázeňské čtvrti podobně jako barokní kostel sv. Máří Magdalény od architekta Dientzenhofera nebo Tržní kolonáda ve švýcarském stylu od architektů Fellner & Helmer. Největší pramen termální minerální vody je po staletí identitou města Karlovy Vary a jeho symbolem, který se stal magnetem, včetně své budovy, pro všechny návštěvníky, ale i obyvatele města. Je v zájmu města neodkladně budovu Vřídelní kolonády - ikonu poválečné architektury Karlových Varů - společensky rehabilitovat a propagovat a co nejrychleji části budovy, které neutěšený stav Vřídelní kolonády způsobují, fundovaně obnovit. Současně je potřeba atraktivním programem, šetrnou revitalizací interiéru a transformací přilehlých veřejných prostranství a městského detailu posílit její celoměstský význam.

Opravy havarijního stavu

První etapa záchrany karlovarského klenotu byla završena na sklonku roku, kdy byly dokončeny opravy havarijního stavu technologie jímání a rozvodu vřídelní vody pod podlahou kolonády a také stavební práce, díky kterým byly odstraněny závady na samotné budově. „Zásadní pro nás byla sanace konstrukce oddělující technologickou část v podzemí Vřídla od síně s výtryskem. Právě havarijní stav této konstrukce si vyžádal uzavření nejatraktivnější části kolonády. Do podzemního prostoru jsme nechali nainstalovat novou akumulační nádrž. Při sanaci jsme vsadili na konstrukce a materiály, které jsou odolnější než ty původní z dob výstavby objektu,“ vrací se k již dokončeným zásahům Petr Bursík. Podle něj byla důležitá například volba typu betonu. „Právě postupná degradace betonu a jeho narušení agresivními výpary z vřídelní vody byly hlavními důvody toho, že musela být v minulosti Vřídelní kolonáda postupně uzavřena, a proč byl pramen Vřídla přesunut před budovu.“

Než se do kolonády vrátí stavbaři, provádí další nezbytné zabezpečovací a sanační práce také Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Dokončuje práce na potrubních částech krenotechniky. Původní rozvody a technologie ze 70. let jsou kompletně měněny za nové, plně nerezové. Náhrada se týká zařízení samotného jímání termominerální vody v šachtách jímacích vrtů, vlastní šachty jímacích vrtů doznávají rovněž nové podoby a jsou zde uplatňovány soudobé standardy. „Těmto pracím předcházela karotážní měření na vlastních jímáních, která nám potvrdila možnost jejich dalšího využívání. Abychom i do budoucna zajistili bezpečnost a spolehlivost jímání a distribuce termominerální vody pro naše lázně, musíme krenotechniku doplnit moderním systémem měření a řízení. Tento systém zajistí nejen bezpečnost, ale také nám umožní minimalizovat náklady na provoz a údržbu celého systému s tak komplikovaným médiem, jakým termominerální voda je,“ přidává odborný komentář ředitelka správy kolonád Ivana Borovcová.

Finální fáze opravy vřídelní síně

Nyní se pozornost bude upírat k finální fázi opravy vřídelní síně. Zbývá osadit vřídelní mísu, dokončit podlahu, nainstalovat obvodové prosklení a skla kopule a provést finální úpravy podlahy v hale. Na tuto fázi oprav má již město k dispozici projektovou dokumentaci. Může tedy proběhnout výběrové řízení na zhotovitele stavby. „V ideálním případě by v květnu či červnu mohla být tato etapa zahájena a na konci roku bychom mohli finišovat. Načasování na období léta a podzimu je pro stavbu důležité, zejména ve vztahu k instalaci skleněných výplní, především tabulí v kopuli,“ upřesňuje náměstek Bursík.

Vybrat vhodné výplně pro kopuli je doslova alchymie. Projektant při tvorbě dokumentace spolupracoval s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, která podrobila vzorky původního zasklení laboratorním pokusům. Ty ukázaly, že stávající sklo je již za hranicí své životnosti, hrozí u něj samovolný lom a je v podstatě nemožné vrátit zdánlivě zachované části zpět. Podařilo se mu konzultovat zamýšlenou výměnu skla s člověkem, který kdysi byl u výroby původního zasklení. Našel také výrobce, který by byl schopen novou výplň pro korunu kolonády vyrobit. Jde o firmu, která se podílela i na rekonstrukci Národního muzea. Ta dokáže mimo jiné i na základě 3D scanu původního skla vyrobit nový plášť kopule, který opatří speciálním nátěrem a garantuje životnost na 80 let. Výroba a finální podoba skla by samozřejmě probíhala v úzké spolupráci s památkáři.

Nová vnitřní fontána Vřídla bude tvořena nerezovou vanou, kterou bude lemovat prstenec z kamenů. Ty budou ještě před usazením pokameněny vřídelní vodou a získají tak typickou patinu. Druhá etapa opravy kolonády bude vedle výše uvedeného zahrnovat také kamenické práce, osazení skleněného pláště haly, instalaci vzduchotechniky a osvětlení. Úpravou projde i vnější prostor včetně odstranění venkovního vývěru pramene. Důvodem je podle Petra Bursíka technický stav betonové mísy. „Ta zde byla vytvořena a od počátku zamýšlena jen jako provizorium. Dnes, po pěti letech od vybudování, je ale mísa v nedobré kondici, je popraskaná a není možné ji bez nákladných oprav zachovat.“

Vřídelní kolonáda je středobodem města

Kancelář architektury města Karlovy Vary nyní pracuje na studii pro celostní obnovu a scénáři náplně, ve kterém Vřídelní kolonáda se svou podstatou středobodu města vybízí k tomu, aby atraktivní formou každého návštěvníka seznámila a prezentovala svou vědomě odlišnou, ale hodnotnou architekturu, jedinečné bohatství Karlových Varů - výtrysk Vřídla a účinky léčivých zdrojů, krajinu, pohyb, kulturu - atributy zdravého životního stylu.

Vizí kanceláře architektury je, aby se na terase střešní zahrady mohl návštěvník pokochat pohledem na město a krajinu okolo sebe, s vědomím významu lázeňské terapeutické krajiny, se zdravým drinkem z vodního baru, nebo sestoupit do podzemních prostor budovy, kde dostane v interaktivní expozici představu o jímání horkých minerálních pramenů v hlubinách Země a sofistikovanou distribuci vřídelní vody. Kulturní aktivity jako nedílná součást zdravého života by měl prezentovat prostor patra s neustále se obměňujícími interaktivními expozicemi a v kavárně v přízemí by mohl návštěvník poznávat kulinářské kreace zdravé výživy, coby součásti životního stylu.

Unikát, že už více než čtyřicet let je budova temperovaná horkou vřídelní vodou, ji řadí mezi energeticky šetrné objekty. Souběžně se studií revitalizace samotného objektu KAM KV pracuje také na projektu tzv. Divadelního korza, tedy veřejných prostranství od ulice Vřídelní až po prostor u kostela sv. Petra a Pavla na ulici Mariánskolázeňská. Cílem studie je navrátit veřejnému prostranství lázeňského korza na nábřeží řeky Teplé reprezentativní charakter lázní oproštěný od motorové dopravy, nabízející řadu pobytových kvalit pro své návštěvníky. Skutečnost, že se jedná o takto rozsáhlý prostor, dává KAM KV a vedení města jedinečnou příležitost celou oblast řešit koncepčně s ohledem na dopravní a jiné vazby, řešit ve spolupráci s dalšími aktéry provázanost náplní jednotlivých klíčových objektů, jako jsou Císařské lázně, Vřídelní kolonáda a vytvořit tak fungující celek, který lze následně po etapách realizovat.

Zdroj: Karlovarské radniční listy 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum