Historie Karlových Varů

1370 - Povýšení osady na město

Dne 14. srpna 1370 propůjčil císař Karel IV. Karlovým Varům tzv. loketské městské právo, privilegium s výsadami královského města podle vzoru nedalekého Lokte. Karel IV. pobýval ve městě v letech 1370, 1374 a 1376.

1401 - Ustanovení zvláštního postavení lázeňského centra

Dne 6. července 1401 potvrdil král Václav IV. Karlovým Varům všechny městské výsady a k četným privilegiím připojil vzácné právo azylu a statut otevřeného města bez opevnění. Zvláštní postavení lázeňského centra zdůraznilo privilegium o klidu ve městě a zákazu nošení zbraní na území města.

1480 - Lázně v první balneologické příručce

Karlovy Vary byly uvedeny jako jediné české lázně ve veršovaném lexikonu evropských lázeňských míst, který vydal norimberský lazebník a básník Hans Foltz. Označeny byly tehdy jako „Teplé lázně u města Lokte“.

1554 - Protestantství v Karlových Varech

Na území lázní se rozšířilo protestantství, které zde převládalo až do roku 1624, kdy odešli z Karlových Varů poslední luteráni do Saska, kde založili městečko Johanngeorgenstadt. Na paměť této události byl vztyčen kamenný kříž poblíž lokality Bellevue. V roce 1628 přijali Karlovarští opět katolické vyznání. Císař Ferdinad II. městu následně navrátil stará práva.

1582 - Katastrofální povodeň

Po silných jarních deštích způsobila dne 9. května 1582 voda z protržených rybníků na říčce Teplé katastrofální povodeň. Přílivová vlna ve městě napáchala obrovské škody. Ze 102 domů poškodila 36 úplně a 18 částečně, strhala všechny mosty. Bochovský dramatik a básník Clemens Steffani vydal o povodni podrobný veršovaný spis.

1604 - Ničivý požár

Dvě dcery Apolonie Rutendunstové se dne 13. srpna 1604 koukaly z okna na pochodující vojáky. Dívčiny zapomněly, že se na kamenech přetavuje máslo. Vznikl požár. Ten byl tak hrozivý, že ze 102 domů, které tehdy tvořily celé město, zůstaly pouhé 3. Vyhořela i radnice - ta byla obnovena až v roce 1875.

1640 - Švédské plenění

Během bojů třicetileté války vyplenili lázeňské město Švédové. K válečnému plenění a vypalování obcí a osad táhnoucími oddíly docházelo tehdy v celém kraji. Další drancování Karlových Varů švédskými vojsky proběhlo v letech 1645 a 1646.

1707 - Jmenování svobodným městem

Dne 13. prosince 1707 potvrdil císař Josef I. Karlovým Varům všechna městská privilegia a výslovně jmenoval Karlovy Vary svobodným královským městem.

1711 - Ruský car Petr I. Veliký navštívil město

V letech 1711 a 1712 pobýval v Karlových Varech ruský car Petr I. Veliký. V lázních proslul především svou manuální zručností. Pomáhal zedníkům při stavbě domu U páva, který stával proti domu Petr, v kovárně v Březové vlastnoručně ukoval podkovu a železnou tyč. Obě události připomínají pamětní desky.

1727 - Poslední poprava

V Karlových Varech se uskutečnila poslední poprava. Karlovarské městské popraviště se šibenicí stávalo na skalním ostrohu na Šibeničním vrchu, v místech dnešního altánu Bellevue.

1759 - Ničivý požár města

Dne 23. května 1759 postihl město velký požár, který vypukl v domě U tří mouřenínů na Tržišti. Oheň následně zničil na 224 domů včetně Zámecké věže a bývalé karlovarské radnice.

1769 - Počátek výroby vřídelní soli

Dvorním dekretem ze dne 29. března 1769 se v Karlových Varech započala vyrábět vřídelní sůl podle postupu karlovarského hippokrata, lékaře Davida Bechera. Sůl se získávala odpařováním vřídelní vody z mělkých měděných pánví.

1785 - Navštívil město básník Johann Wolfgang Goethe

Dne 5. července 1785 poprvé navštívil Karlovy Vary německý básník Johann Wolfgang Goethe. Proslulý básník, který si zdejší kraj zamiloval, navštívil lázeňské město celkem třináctkrát, naposledy v roce 1823. Na paměť Goethových lázeňských pobytů mu byla ve městě roku 1883 vztyčena busta.

1807 - Počátek výroby Becherovky

Lékárník Josef Vitus Becher zahájil výrobu proslulého karlovarského žaludečního likéru Becherovka. Původní recept mu daroval osobní lékař Christian Frobrig anglického knížete Maxmilliana Friedricha von Plettenberg roku 1805.

1870 - Napojení na železniční trať

Zásadní význam pro další rozvoj města mělo jeho napojení na evropskou železniční síť roku 1870, kdy byl zahájen provoz na trati Karlovy Vary - Cheb. O rok později začal jezdit vlak na lince Praha - Karlovy Vary.

1890 - Největší povodeň

Dne 24. listopadu 1890 postihla lázně největší povodeň v historii Karlových Varů, která způsobila městu obrovské škody. Zničeno bylo na 400 obchůdků a přes 200 domů vážně poškozeno, řada z nich musela být následně stržena. Při záchranných pracích během povodně zemřel tehdejší oblíbený starosta města Eduard Knoll.

1914 - První světová válka

První světová válka znamenala tečku za vzestupnou křivkou vývoje vřídelního města, byla koncem tzv. starých dobrých časů spjatých s duchem rakousko-uherské monarchie.

1923 - Návštěva T.G.Masaryka

Karlovy Vary navštívil československý prezident Tomáš Garigue Masaryk. Do roku 1933 v lázních následně pobýval celkem osmkrát. Nejraději přebýval v hotelu Sawoy-Westend, na kterém je dnes umístěna pamětní deska.

1989 - Sametová revoluce

Rok 1989 se stal počátkem nové nadějné éry svobodného rozvíjení lázeňství, kultury, cestovního ruchu a podnikatelských aktivit v údolí Vřídla na soutoku Teplé s Ohří.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum