Infocentrum města Karlovy Vary, z.ú.

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary byla založena v roce 2001 Městem Karlovy Vary jako "obecně prospěšná společnost". V roce 2023 se společnost transformovala na novou právní formu neziskové nevládní organizace, která je následovníkem obecně prospěšných společností od roku 2014. zakotvenou v § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), zvanou "ústav". Dle § 402, NOZ, je ústav právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Dle § 403 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, provozuje IINFOCENTRUM vedlejší činnost (doplňkové služby), jejichž provoz nemá vliv na jakost, rozsah a dostupnost služeb poskytovaných v řámci hlavní činnosti ústavu. Zisk je využit k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Základní cíle INFOCENTRA jsou:

 • Zvýšení prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa a člena Great Spa Towns of Europe zapsaného na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO;
 • Šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky;
 • Podílení se na udržitelném rozvoji cestovního ruchu v městě Karlovy Vary
 • Zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů;
 • Zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství a cestovní ruch.

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na obecně prospěšné a doplňkové. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek, v rozhodující míře bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom v Karlových Varech, ale i v rámci celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb je třeba zahrnout zejména následující činnosti:

 • Propagace destinace města Karlovy Vary;
 • Sběr a podávání informací o Karlových Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům státní správy a partnerům v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií a textů o Karlových Varech sdělovacím prostředkům a profesionálům v cestovním ruchu;
 • Rozvoj a provoz regionální návštěvnické karty Karlovy Vary Region Card sloužící k podpoře návštěvnosti turistických míst a atraktivit v Karlovarském kraji; návštěvníkům slouží jako vstupenka do historických památek, muzeí, galerií a dalších turistických atraktivit, slevová karta a jízdenka v Karlových Varech a Mariánských lázních; 
 • Provoz a aktualizace informací turisticko-informačního portálu města Karlovy Vary - www.karlovyvary.cz;
 • Provoz městských knihoven; pořádání přednášek, autorských čtení, výstav a další akcí
 • Provoz kulturní historické památky Zámecká věž a kurátorství výstavy UNESCO, která je zde instalována
 • Spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města;
 • Vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary a okolí;
 • Zpracovávání a zveřejňování statistiky o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech;
 • Organizace kulturně-společenských akcí ve městě Karlovy Vary - VARY Září, Karlovarské kulturní léto aj.;

Doplňkové služby poskytuje Infocentrum za účelem hospodárného využití svých kapacit, daných jak strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských oprávnění a za úplatu (tržní cenu služby) v čase a místě obvyklou. Jedná se především o následující služby, které jsou poskytovány na pobočkách Infocentra:

 • Poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek;
 • Zprostředkování ubytování;
 • Provoz kavárny v Zámecké věži
 • Maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných průvodců, poštovních známek;

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum